การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการประชาชนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sangaha-Vatthu for Service Providing to People of Personal in Provincial Administrative Organization, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระวิทย์ธวัช จิรธมฺโม (หวานสนิท)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558