ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = People's Opinion Towards the Tax Collection Services of Bangyang Sub-District, Aministrative Organization, Krathumbaen District, Samutsakorn Province /

ผู้แต่ง
กุสุมา ฉัตรวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560