บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Integration of Buddhadhamma in Information Communication and Technology Utilization /

ผู้แต่ง
สุนันทา กริชไกรวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560