การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง = Work Performance Accoding to Principle of Saraniyadhamma of Personnels in Sub-District Administration Organization in the Area of Pluakdaeng District, Rayong Province /

ผู้แต่ง
อานนท์ ดำรงค์สุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560