ความเข้าใจทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี = Political Understanding in Democratic Government of High School Students in Warinchamrab District, Ubonratchathani Province /

ผู้แต่ง
พระอ๋อน ถาวโร (สีทากุล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560