ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2547 = The Knowledge Affects of Gharavasadhamma Pratices of Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus Student in 2004 Academic Year /

ผู้แต่ง
ประภาส ลาวัณย์ศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548