มรดกไทยจากภาพดาวเทียม = Thai Heritage from Space /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1