การศึกษาเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยหลักอุเบกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Impoovement the Problems of Life with Upekkha in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระพีระพงศ ฐิตโสภโณ (รุจิโมระ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 พ798ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ซ) 115 หน้า : 30 ซม.