ยุทธวิธีการจัดการที่ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมือง 100 ปี วิถีชีวิตเชียงคานเป็นหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม = Management Strategy Supporting the One Hundred Year Chaing Khan Urban Life Style as a Cultural Village with Community Participation /

ผู้แต่ง
รพีพร ธงทอง
Corporate Author
สมศักดิ์ คำศรี, ประสาน กำจรเมนุกูล, สุขชัย วงษ์จันทร์, สมพงษ์ ศรีสนิท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558