รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนปริยัติธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักธรรมาภิบาล = The Model of Administration and Management According of Phrapariyattidhamma School in North Eastern to the Principle Good Governance /

ผู้แต่ง
รัชณีย์ เจริญนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555