แนวทางการฟื้นฟูวัดร้างในภาคตะว้นออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The Guidelines on Restoratin Deserted Buddhist Monasteries in Northeastern Thailand /

ผู้แต่ง
รัชณีย์ เจริญนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556