การสร้างบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Creation of Instructing Computer Program on Buddhist Principles for Prathom Suksa 6 Students /

ผู้แต่ง
รัชณีย์ เจริญนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554