บทบาทของพระสังฆาธิการที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ในจังหวัดสกลนคร /

ผู้แต่ง
พระครูสิริธรรมนิเทศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.31657 ส731บ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ด) 218 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.