บทบาทของพระสงฆ์และวัดต่อการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา = The Role of Administrative Monks and Temples in Supporting Buddhist Oriented Schools for Social Development and Problems Solution /

ผู้แต่ง
พระมหาถาวร ขนฺติธมฺโม (ทับทิม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.31657 ถ331บ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
Physical description
144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.