ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = The Factors Affecting the Daily Application of the Five Precepts of the Secondary School Students in Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระครูอดุลสรนิเทศ (ดำรงค์ ถิรปุญฺโญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549