กระบวนทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม = Paradigm in the Development of Teaching Political Science in the 21st Century Graduate : A Case Study of Mahamakut Buddhist University Nakhon Pathom /

ผู้แต่ง
ชวลิต ไหลรินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559