การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา = Live a Life According to the Theory of Sufficiency Economy of Peoples in Tasa-arn Sub-District Bangpakong District Chachoengsao Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556