พุทธประวัติสังเขปและศาสนพิธีสังเขป /

ผู้แต่ง
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 พ332พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 10
Physical description
95 หน้า ; 23 ซม.