การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตามความคิดเห็นของประชาชน ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = Personlity Development of the Leaders According to Buddhist Teaching Acording to Opinions of People in Khae ok Sub-district, Bang Sai District, Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 155.25 ว711ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
88 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.