การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตามความคิดเห็นของประชาชน ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา = Personlity Development of the Leaders According to Buddhist Teaching Acording to Opinions of People in Khae ok Sub-district, Bang Sai District, Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557