แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง = Ways and Means of Educationl Services Development of Mahamakut Buddhist University (Head Quarter) /

ผู้แต่ง
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556