แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง = Ways and Means of Educationl Services Development of Mahamakut Buddhist University (Head Quarter) /

ผู้แต่ง
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 378.306 ว711น 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
90 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.