การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออก = An Application of Sappurisadhamma to enhance the performance of the Eastern Leader /

ผู้แต่ง
บุญร่วม คำเมืองแสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556