บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด = Buddhist Monk's Roles in Building Thailand's Democratically Political Culture in Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559