บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด = Buddhist Monk's Roles in Building Thailand's Democratically Political Culture in Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.30132 ศ536บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ช) 80 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.