แนวทางการนำหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Way to Apply Saraniyadhamma in the Way of Life of Elders in Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
กันตภณ หนูทองแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ก389น 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ต) 195 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.