การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ = Follow-up and Assessment of Spending the Lending Money rrom Mahamakut Buddhist University Student's Education Loan Fund by using Buddhism's Virtures Conductive to Benifits in the Present /

ผู้แต่ง
ประพิศ โบราณมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556