การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดยโสธร = Buddhist activity devolopment to for health promotion people's in Yasothon Province /

ผู้แต่ง
รัชชัย ขยันทำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556