การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 = The Development of the Local Government Support Personnel in Samutsakhon Province with the Sangahavatthu 4 /

ผู้แต่ง
พระครูศรีปริยัติวิธาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 352.375 ศ221ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
114 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.