การใช้สื่อนิทานชาดก มีผลต่อการเรียนรู้วิชามงคลสูตรศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 = The Using of Authentic for Effectiveness of Jataka Stories Studies, Mangala Sutta Studies 2 of Fourth Years Students, Department of Buddhism, Faculty of Religion and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, Mahapajapati Buddhist College, Second Semester, 2556 BC. /

ผู้แต่ง
ดวงพร คำหอมกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557