การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย = Using the internet for enhancing of cognition in learning Fundamental English of students, Faculty of Social Science, Major of political Science, Mahamakut Buddhist University, Mahavajiralongkorn Rajavidyalaya Campus /

ผู้แต่ง
สำราญ ศรีคำมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557