บทบาทการอบรมสั่งสอนประชาชนให้ห่างไกลจากอบายมุขของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ทั้งมหานิกายและธรรมยุต = The Chief Abbots Monk's Role in Division 14 of Mahanikai and Dhammayutt in Give Guidance to people a long way from Thai definition /

ผู้แต่ง
พระครูสิริธรรมนิเทศ
Corporate Author
พระสมชัย กิตฺติญาโณ, พระมหาประสิทธิ์ ปสิทฺโธ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.315 ส731จ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 150 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.