การใช้กิจกรรมกลุ่มในการส่งเสริมด้านความเข้าใจในวิชาวิสุทธิมรรคของนักศึกษาชั้นศาสนศาสตร์ ปีที่ 3 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 = An Application of the group activities to promote the understanding of the visuddhimagga study of the third year students of the faculty of religion and philosophy, Mahamakut Buddhist Universiry, Semester 2/2013 /

ผู้แต่ง
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557