การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักอายุวัฒนธรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ = Health Promotion of the Elderly according to Ayuwatthanadhamma of Monks in Kalasin Province /

ผู้แต่ง
บานชื่น นักการเรียน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558