บทบาทของพระธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คนไทยภูเขา = Roles of Phradhammajarika in the propagation of Buddhism to Hilltribes Thai /

ผู้แต่ง
พระมหาวิเศษ เสาะพบดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556