ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The factor having and influence on making a decision to continue one's studyingg B.A. programme in Religion and Philosophy, Faculty of Relogion and Philosophy, Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556