การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน จังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย และกาฬสินธุ์ = The Application of Saraneeyadhamma's Principles to Create the People's Reconciliation and Unity in Udon Thani, Sakon Nakhon, Nong Khai and Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557