รูปแบบการส่งเสริมความปรองดองและสันติสุขด้วยศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี = The Form in Promoting Reconciliation and Peacefulness with Five Precepts of People in Saraburi Province /

ผู้แต่ง
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
Corporate Author
พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, สาลินี รักกตัญญู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559