การเสริมสร้างหลักอปริหานิยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน = The Promotion of Aparihaniyadhamma Principle and Good Governance Principle of the Abbots in Sangha Government Region 15 for Community Strength /

ผู้แต่ง
มานพ นักการเรียน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3013 ม443ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฌ) 98 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.