การส่งเสริมการไหว้พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา = The Visiting and Worshiping Campaign of 9 Buddhist Temples for Enhancing the Intellectual Value in Bangkok Metropolitan Region /

ผู้แต่ง
มานพ นักการเรียน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558