แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการใช้หลักพหุการธรรม = The Trend of Life Quality Development of Mahamakut Buddhsit University Students by Using Pahakaradhamma Principle /

ผู้แต่ง
มานพ นักการเรียน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 378.301 ม443น 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฏ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.