แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการใช้หลักพหุการธรรม = The Trend of Life Quality Development of Mahamakut Buddhsit University Students by Using Pahakaradhamma Principle /

ผู้แต่ง
มานพ นักการเรียน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555