อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต /

ผู้แต่ง
พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม)
Corporate Author
พระปิยทัสสี (ลัภ ปิยทัสฺสี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13