การเพิ่มขีดความสามารถในการแสดงธรรมและการนำปฏิบัติธรรมของพระจริยานิเทศก์ = An Increasing in Competency of Buddha's Dhamma Misionaries for Teaching Buddhist Dhamma and Leading Buddhist Meditation Practice /

ผู้แต่ง
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
Corporate Author
พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, สาลินี รักกตัญญู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558