บทบาทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม = The Roles of the Chief Abbots in Nakhonpathom Province to Solve Crime Problem /

ผู้แต่ง
มานพ นักการเรียน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3161 ม443บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ฎ) 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.