การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาปรัชญาศาสนาของนักศึกษาชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ 4 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 = Using the Internet for Support Learning Religion Philosophy of Fourth Years Students, Faculty of Religion and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, Semester 2/2556 /

ผู้แต่ง
บุญร่วม คำเมืองแสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557