ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก = The People's Opinion Towards Service Providing of Sub-District Health Promotion Hospital, Banna District, Nakhon Nayok Province /

ผู้แต่ง
พระประสิทธิ์ อชิโต (บุญแต่ง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.12 ป412ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ท) 203 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.