การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Good Governance in Administration of Bangjak Sub-District Administration Organization, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระฉัตรชัย อธิจิตฺโต (เดชจูด)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554