การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ในการปกครองท้องที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด = Village Headman Chiefs' and Village Headman's Application of Aparihaniyadhamma to Local Administration in Phanom Phrai District, Rot Et Province /

ผู้แต่ง
พระพิมพา ปญฺญาวโร (นามโฮง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556