การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม = The Application of Buddhism's States of Conciliation to Personnei's Duty Performance at Tambon Phayakkaphum Phisai Municipality, Phayakkaphum Phisai District, Maka Sarakham Province /

ผู้แต่ง
พระชุมพร ฐิตสีโล (บำรุงลี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ช626ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ถ) 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.