ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทคณะสงฆ์ในการป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ = Citizens' Opinions on the Order of Buddhist Monks' Roles in Preventing the Influx of Drugs to Communities in Phosi Suwan District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
พระไพรวัลย์ ฐานวีโร (ขอสืบ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553