การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = A Study the Professional Principalship in School under Loei Primary Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
วันวิสาข์ รากสี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559