ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = The Relationship between Teacher's Commitment and School Effectiveness of Private Schools under Loei Primary Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
จันทร์จีรา วงษ์ชัยบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.106 จ253ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.