การบริหารงานวิชาการตามหลักอริยสัจ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Academic Administration According to the Four Noble Truths in Schools under Hat Yai Municipality, Hat Yai District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระดา ธมฺมรโต (อุน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559